Oor die afgelope jare het die Suidlander Noodplan inisiatief tot ‘n formidabele instansie gegroei. ‘n Baie belangrike tyd kom nou grootliks tot ‘n einde.  Die groeiproses tot nou was o.a ‘n keuringsproses van leiers vir die toekoms. Ons staan voor ‘n tydperk van verval waarin derduisende mense uit nood en vrees by ons gaan aansluit. ‘n Oormag wat nou nog onbewus is van wat in die toekoms voorlê.
Ons moet onsself posisioneer vir ‘n kataklismiese groeiproses waarin ons ledetalle in hierdie komende anargietye kan vertiendubbel. Met so ‘n drastiese byvoeging van groot getalle nuwe lede kan ons huidige stigterslede, die mense wat ons met getroue ondesteruning tot hier gebring het, maklik tussen die massas verdwyn. Ons wil dit voorkom deur ons huidige stigtersledebasis te identifiseer en spesiale erkenning bied. Stigterslede, as die fondasie van ons Noodplan sal dan behoue bly terwyl nuwe lede in die toekoms nie die status van stigterslede sal hê nie. Toekomstige lede wat nie as stigterslede gekwalifiseer het nie sal egter steeds die beskerming van die Suidlander Noodplan kan geniet.
Ons voorkoms gaan in die toekoms nog meer uniek wees. Ons ontwikkeling tans is om twee parallelle bene van lidmaatskap daar te stel. Die een been wat uit siviele lede bestaan terwyl die tweede been ‘n verdedigingsbeen (weerbaarheid) is wat direk onder ons Hoof van Verdediging, Kol. Wynand du Toit sal funksioneer. Bestaande lede kan voortaan stelselmatig oorskuif na die verdedigingsbeen wat onder aparte groepe en strukture sal funksioneer. Wat hier uiters belangrik is, is dat die vlak van dissipline onder die verdedigingsbeen op uiters hoë standaarde sal en gaan wees. Lede en leiers wat nie voldoen aan hierdie vlak van dissipline, lojaliteit en gesag aan leierskap nie kan vanuit die weerbaarheidsbeen na die siviele been verskuif word en geen tolleransie vir swak dissipline sal in die verdedigingsbeen geduld word nie.
Kol. Wynand du Toit sal ook in beheer staan van die keuringsproses om te bepaal wie in ons bestaande leierskapstrukture vir hierdie verdedigingskant kwalifiseer. Kol. Du Toit se mandaat is dus om in geen geloofs/politiese of ideologiese doktrines verstrengel te raak nie, maar net te fokus op die beveiliging van ons mense tydens die komende rewolusie/volksmoord. Kol. Du Toit sal ook voortaan meer openbare vergaderings toespreek en hiermee saam o.a werwing vir die verdedigingsbeen doen.
Baie geluk ook aan Kol. Du Toit met die onlangse uitbreiding van ons bestaande strukture en groepe in Namibia.Die Suidweslanders groei nou met rasse skrede.
Simon Roche sal voortgaan om op internasionale vlak as segsman te funksioneer. Simon is tans nog in Europa op besoek en maak uitmuntende vordering met hoëvlak skakeling met uiters invloedryke rolspelers. Hy sal voortaan ons bekendheid in die buiteland verder uitbrei en versterk.
Die geestelike en profetiese boodskap wat Mnr. Müller oor die afgelope dekades aan ons mense uitgedra het sal hoofsaaklik tot die stigtersgroep beperk word en meer eksklusief vir stigterlede beskikbaar wees. Dit gaan beteken dat Mnr. Müller hoofsaaklik met oud-lede kontak sal behou, aangesien dit sy droom is om persoonlik met volksgenote te skakel. Hierdie persoonlike kontak terwyl hy tussen sy mense rondbeweeg, kan op spesiale vergaderings en geleenthede vir slegs stigterslede geskied, ‘n persoonlike verhouding wat nie vir die publiek of media bestem is nie. Mnr Müller se behoefte om op persoonlike vlak tussen sy mense te wees het sy oorsprong gevind toe hy langs sy broer se graf, ‘n oud 32 soldaat wat sy lewe vir die volksaak gegee het, ‘n belofte gemaak het om vir sy mense in die bres te tree. Dit sal hom ook in staat stel om meer tyd en aandag te skenk aan geestelike leiding, strategiese beplanning, skakeling met internasionale swaargewigte en om ‘n wakende oog op die bestuur en ontwikkeling van die Suidlander Noodplan inisiatief te hou.
Ons gaan ook deeglike opleiding aan Provinsiale leiers verskaf om aanbiedings en voorleggings ‘n meer professionele en korporatiewe gevoel te gee en om terselfdertyd weg te bly van ‘n voorkoms wat ekstreem (ons het nou weereens gesien wat die uitkoms van sulke optrede is met die onlangse arrestasies), radikaal en stagnant voorkom.
Ons gaan voortaan aanpassend optree tot die voordeel van die skape wat nog nie in die kraal is nie, maar hier waar ons as stigterslede bymekaar is weet ons dat ons in ons harte nog soos altyd dink. Ons mense kry nog tyd tot 20 Februarie 2020 om aan te sluit en ‘n stigterslid te wees. Die laaste geleentheid om deel van hierdie unieke groep te word. Geen aansluiting wat plaasvind na 20 Februarie sal deel vorm van die oorspronklike stigtersgroep nie. Daardie aansluitings wat na 20 Februarie 2020 ontvang word sal net ‘n nommer op die groter databasis wees, en nie die status van stigterslidmaatskap hê nie.
Wanneer die deure sluit op 20 Februarie 2020 sal alle stigterslede hul lidmaatskapkaarte ontvang. Alle aansluitings na 20/02/2020 se kaarte sal aantoon dat hul nie stigterslede is nie.
Tyd loop uit om deel te raak van die unieke binnekring, die sleutelgroep waarom die Suidlander Noodplan in die toekoms gaan draai. Dankie dat u bygedra het om ons tot hier te bring.
NB:
• Lede wat finansieel nie in staat is om aan te sluit nie kan skriftelike aansoek doen vir erelidmaatskap. Alle aansoeke wat voor 20 Febr 2020 goedgekeur word sal stigterslidstatus ontvang.
• Alle kansellasies verloor lewenslank stigterslidstatus, selfs wanneer daar weer aangesluit word (tensy spesiale reëlings volgens meriete met HK op uitsondering beding is).
• Leierskapaanstellings van persone wat nie stigterslidstatus het nie, sal streng onderhewig wees aan keuring en HK goedkeuring, terwyl ons bestaande nasionale leierskap steeds aanstellings van leiers vanuit die stigtersgroep kan maak op eie diskresie.
• Stigterslede sal in die toekoms eerste in aanmerking geneem word vir posisies en voordele.
• Spesiale funksies en geleenthede kan gereël word wat slegs stigterslede mag bywoon.
• Ons werk ook steeds aan eiendom wat binne ons veilige gebied beskikbaar sal word aan lede. Hierdie erwe is so geleë dat dit uitstekende sekuriteit vir ‘n duister toekoms sal bied.
Gebruik hierdie laaste kans en stel u geliefdes daarvan in kennis sodat niemand hierdie beperkte geleentheid misloop nie.
Bestuur.