Die tweede deel van Logistiek wat in provinsies aangebied word val onder die bestuursaspekte van logistiek in veilige gebiede na ‘n vlugtelingsituasie ontstaan het. Hierdie gedeelte kan deur u logistieke hoof bestuur word of soos oorspronklik genoem, kan ‘n spesiale tweede logistieke hoof vir die DAN situasie aangestel word. Die logistieke hoof moet so spoedig moontlik hoofde vir die sub-departemente van Logistiek aanstel.

Die 5 sub-departemente van Logistiek is die volgende:

Vordering

Die sub-departement Vordering behels die invordering en bewaking van sekere logistieke middele tydens ‘n vlugsituasie en in en om ‘n veilige gebied. Nie alle middels kan vervoer word na plekke van berging nie en moet waar dit gevind word deur gewapende manskappe onder bewaking geplaas word.

Die doel hiervan is nie slegs om plundering te voorkom nie, maar ook om die gebruik daarvan te rantsoneer en ‘n stelsel in plek te sit waarmee hierdie logistieke hulpmiddels deur middel van bestuursgoedkeuring volhoubaar of langdurend aan mense beskikbaar gemaak kan word.

Stoor en Beheer

Hierdie afdeling is verantwoordelik vir die stoor, inboek, en uitboek van logistieke hulpmiddele, welke dit onder bewaking geplaas word by verskillende plekke of waar dit afgevoer word na stoorfasiliteite.

Landbou

Hierdie afdeling is bemoeid met beplanning, hulp en bystand en skakeling met die landbousektor en koördineer tussen verskillende aspekte van die landbousektor in en om ‘n veilige gebied met verskeie ander departemente in die Noodplan bestuurstrukture.

Tegniese Dienste

Hierdie afdeling is bemoeid met vervaardiging en herstel van ‘n tegniese aard. Dit sluit in werkswinkels, ingenieurswerke en vervaardigingsaanlegte wat opgerig word vir die vervaardiging en herstel van logistieke middele wat ‘n spesiale aanvraag ontwikkel na anargie.

Dienste

Dienste behels die lewering van drie basiese behoeftes naamlik krag, water en riolering. Personeel in hierdie sub-afdeling is bemoeid met die bestuur, instandhouding en aanpassing, indien moontlik van aanlegte wat water kan voorsien, riolering kan voortsit en om die beskikbare hoeveelheid elektrisiteit na kritiese punte te kanaliseer.

VIP Dienste

Hierdie afdeling spits hom toe op die voorsiening van hoofsaaklik alledaagse lewensmiddele soos kos en water aan die leierskapstruktuur wat verantwoordelik is vir die bestuur van ‘n veilige gemeenskap. Die senior leierskapstrukture in veilige gebiede moet verkieslik nie ‘n logistieke las op hulself ervaar in die uitvoering van pligte nie en word daarom van basiese dienste voorsien.

Elke sub-afdeling onder Logistiek is verantwoordelik vir spesifieke logistieke middele of pligte en word hierna in meer detail bespreek.