Vars Produkte Verspreiding (Onder sub-departement Stoor en Beheer)

Die verspreiding van vars produkte onder sub-departement Stoor en Beheer behels ‘n paar hoofrolle wat vervul moet word:

Die eerste is die implementering van programme om die verbouing van vars produkte te begin en voort te sit. Onthou dat die vorderingsaksie op vars produkte ‘n tydelike rol is en dat hierdie department beëindig sodra die aanvanklike anargietoestand waarin produkte ingevorder en verspei word beëindig. Van daar sal department Stoor en Beheer vars produkte op ‘n meer permanente manier produseer.

Dit kan op twee maniere geskied. Eerstens deur elke groep op plase en selfs in dorpsgebiede te help en te motiveer om op klein skaal met die produksie van groente te begin. Elke moontlike beskikbare oppervlak kan hiervoor aangewend word. Hou in gedagte dat saad uiters skaars en waardevol sal wees aangesien sade nie vanaf plante gemaak kan word nie. Alle sade wat tans beskikbaar is is geneties aangepas sodat die saad wat vanaf plante geoes kan word nie effektief is vir hergebruik nie.

Dit is daarom uiters belangrik dat alle lede op individuele vlak moedersade moet aanskaf om vir voedselproduksie voorsiening te maak. Ons is tans besig om te onderhandel vir spesiale pakette van moedersade waarvan hierdie plante se bruikbare sade weer kan produseer.

Hierdie pakette is spesiaal saamgestel vir die komende omstandighede deurdat dit variante is wat maklik groei, spesiaal vir ons klimaatsomstandighede gekies is en hoë verhoudings van voedselproduksie teenoor grondoppervlak oplewer.

Die produksie van vars produkte op klein skaal is baie effektief aangesien dit arbeidsintensief is en daarom min kostes in terme van krag, brandstof en masjienerie vereis. Dit het ook die voordeel dat produksie relatief naby mekaar geskied en oor kort afstande te voet uitgeruil kan word tussen plase of groepe of selfs huise in ‘n dorpsgebied.

Tweedens kan produksie op groter skaal plaasvind indien brandstof, krag, en besproeiingsgeriewe beskikbaar is. Dit veroorsaak egter ‘n verspreidingsprobleem aangesien enkele grootskaalse vars produk verbouing sal veroorsaak dat aflewering oor langer afstande sal moet geskied wat ekstra kostes in terme van brandstof, krag en meganisasie sal veroorsaak.

Die volgende aspek om in gedagte te hou is dat daar deurentheid skakeling met HK moet plaasvind om eerstens inligting te bekom van die beskikbaarheid van brandstof vir vars produksie, maar ook chemikalieë, saad, kunsmis, ens. wat beskikbaar mag wees in ander sektore. HK sal ook vanaf elke gebied bewus gemaak moet word van huidige en beplande voedselproduksie om sodoende toe te sien dat genoegsame produksie gebalanseerd tussen ‘n verskeidenheid variteite op nasionale vlak geproduseer word.

Te veel produksie sal onnodige koste veroorsaak indien hierdie produkte nie op langtermyn behoue kan bly nie.

Die volgende stap is om inisiatiewe in werking te stel om vars produkte oor langer termyne te kan stoor. Dit sal hoofsaaklik bestaan uit drogingsfasiliteite wat op kleinskaal verspreid kan plaasvind eerder as gesentraliseerde grootskaalse drogingsaanlegte op te rig. Droging van varsprodukte kan eenvoudig en primitief gedoen word op kleinskaal waarna uitruiling van verskillende variteite oor kort afstande kan plaasvind.

Die volgende rol wat varsprodukte afdeling van Stoor en Beheer moet vervul is om die aflewering en/of uitruiling van produkte tussen groepe, plase en gemeenskappe te fasiliteer. Aangesien uitruiling van ‘n wye reeks logistieke middele soos vleisprodukte, brandstof, wapens, ammunisie, radios, masjienerie, medikasie, ens. tussen groepe bepaal sal moet word en bestuur sal moet word, is dit wys om met ander departemente van Stoor en Beheer te skakel om sodoende uitruiling en aflewering te kombineer om die mees koste effektiefste stelsels te implementeer vir uitruiling en aflewering.

Die laaste rol wat hierdie afdeling moet vervul is om toe te sien dat kampe, groepe, of fasiliteite soos HK’s wat permanent in diens van bestuursfunksies is vanuit gemeenskappe logisties van vars produkte voorsien behoort te word. Aangesien daar ‘n sub-departement van Logistiek bestaan wat later behandel word, wat spesifiek verantwoordelik is vir die voorsiening van logistieke middele aan sulke groepe, kan daar met hierdie departement geskakel word om reëlings te tref vir die afvoer van varsprodukte na sulke groepe.

Hierdie groepe sluit in weerbare afdelings wat voltyds aangewend sal word vir sekerheidsfunksies. Dit is dus die siviele deel van gemeenskappe wat verantwoordelikheid sal neem vir logistieke steun aan sulke groepe wat voltyds aangewend word. Hierdie afdeling, wat ons later gaan bespreek, resorteer onder die departement VIP dienste.