Stoor en Beheer: Tegniese Hulpmiddele

Die Stoor en Beheer funksie van tegniese hulpmiddele is die voortsetting van Stoor Beheer en is verantwoordelik vir afdeling van tegniese hulpmiddele na afdelings, sektore, HK’s en projekte soos wat dit benodig word. Onthou dat die invordering van hierdie items weereens soos met alle ander invorderingsafdelings tydelik van aard is waarna die Stoor en Beheer afdeling die voortgesette bestuur hiervan uitoefen.

Vir sekerheidsredes, maar meestal weens praktiese implikasie van die koste van vervoer word tegniese toebehore soos gelys onder die tegniese invorderingsafdeling nie gesentraliseerd gestoor nie maar word versprei oor ‘n wye aantal sektore in ‘n veilige gebied.

Hierdie tegniese middele word tipies soos omskryf in hierdie afdeling se invorderingsdeel soort by soort binne die sektor gestoor. Anders as met ander afdelings onder Stoor en Beheer hou die tegniese Stoor en Beheer span nie net volledige inventaris van alle tegniese toerusting wat in stoor gehou word nie, maar ook wat in gebruik in die sektor is.

Die rede hiervoor is dat HK die volledige aantal en beskikbaarheid van tegniese toerusting in berekening kan bring met verdeling van toerusting onder sektore en veral waar kritiese projekte moontlik kan vereis dat selfs toerusting in gebruik hiervoor aangewend kan word. Dit mag permanent wees maar behoort meer gereeld op tydelike basis te geskied.

Die eerste funksie van afdeling Stoor en Beheer Tegnies is om volledige inventarisse reeds vanaf Fase 3 te begin saamstel om sodoende by aankoms by sektore ‘n voorsprong op die samestelling van inventarisse te hê. Radiotoerusting, wapens, en ammunisie asook voertuie is goeie voorbeelde van toerusting wat vroeg in konvooivorming reeds opgestel kan word.

Tweedens kan hierdie spanne nou voor of kort na die ontvangsproses in sektore begin stelsels implementeer waarby inkomende toerusting gedokumenteer kan word en inventarisse stelselmatig deur hierdie sisteme van rekordhouding en kontrolering opgedateer kan word.

Derdens kan hierdie inventarislyste vroeg reeds aan die betrokke HK deurgegee word, selfs indien die eerste lyste nie 100% volledig of akkuraat is nie. Dit sal HK personeel ‘n voordeel gee om vroeër met basiese projeksies, beplanning en tekorte berekeninge te begin.

Hierdie lyste kan dan deurentheid opgedateer word en op gereelde basis soos ooreengekom met HK personeel van tyd tot tyd opgedateer word.

Vierdens kan tegniese toerusting op twee maniere beskikbaar gestel en/of aangevra word. Eerstens deur te kommunikeer met sektore direk langs u huidige sektor. Hierdie proses, alhoewel ietwat omseilend van direkte bevel, is geimplementeer om kommunikasielyne te spaar weens die beperkte beskikbaarheid van kommunikasiemiddele tydens anargie. In praktyk beteken dit dat nabygeleë sektor weens die kort afstande van ligging direk by Stoor en Beheer Tegnies navraag kan doen rondom die beskikbaarheid van spesifieke toerusting waarna hierdie afdeling, onderhewig aan beskikbaarheid en met die goedkeuring van die sektor bevelvoerder, sulke toerusting na buursektore kan afvoer.

Indien sulke transaksies plaasvind is dit belangrik dat kontrole toegepas word sodat beide die versender, sektor en die ontvangersektor gelyke tyd inventarislyste na HK sal opdateer en aandui dat so ‘n transaksie plaasgevind het.

Die tweede metode waarby tegniese middele afgestuur of ontvang kan word is deur navrae te plaas by die betrokke HK. Indien Stoor en Beheer Tegnies oor toerusting beskik waarvan daar nie ‘n behoefte in die sektor bestaan nie, moet dit duidelik aan HK’s bekendgemaak word sodat sulke toerusting beskikbaar gemaak kan word aan sektore waar ‘n behoefte aan soortgelyke toerusting bestaan.

Op dieselfde wyse kan sektore deur middel van afdeling Stoor en Beheer navrae by HK plaas waarna HK beskikbare toerusting, indien dit bestaan, en indien fisiese afvoer daarvan moontlik is, sal probeer bekom. Sulke toerusting, indien beskikbaar, kan dan aan sektore voorsien word waar daar ‘n tekort aan bestaan.

Die konsep van nodigheid van sekere toerusting is relatief aangesien sekere personeel ‘n hoër behoefte aan toerusting mag toeskryf as ander. Dit is ook moeilik om alle toerusting asook die afwesigheid daarvan se vraag en aanbod vooraf te bepaal en om vas te stel wat regverdig ‘n verspreiding daarvan. HK personeel sal dus hierdie data wat van sektore af inkom gebruik om die gemiddelde verspreiding van sekere tegniese toerusting te bereken waarna aanbevelings gemaak kan word en regverdiging van die verspreiding daarvan gekoördineer kan word.

Hou in gedagte dat toerusting wat in privaat besit van persone in ‘n sektor is en wat nie vrywillig beskikbaar gestel word aan areas waar sulke toerusting in hoë aanvraag is nie, sal nie as ‘n reël uit daardie persone se besit verwyder word nie. Elke situasie en soort toerusting sal met meriete hanteer moet word om regverdigheidsontwil en omdat beslaglegging of gedwonge onteiening nie die beleid in die Suidlander Noodplan is nie. In baie gevalle kan persone gevra word om ‘n diens op ‘n sekere area te gaan verskaf met sy eie toerusting indien so ‘n diens in ernstige tekort is.

Die onvoorspelbaarheid en veranderlikheid van rewolusies, konflikte en tye van anargie maak dit onmoontlik om vooraf vaste riglyne vir die beheer van toerusting te bepaal. Daar sal uiters innoverend, kreatief en met balans opgetree en besluite geneem moet word deur leierskapstrukture, veral wanneer dit handel oor eiendom in privaat besit.