Stoor en Beheer: Voertuie

Kort na die ontvangsproses in sektore begin behoort vragmotors se vorderingsproses afgehandel te wees. Ander voertuie sal nou beskikbaar begin raak wat nie deel van die invorderingsproses uitgemaak het nie. Aangesien gewone voertuie  (motors en bakkies) asook trekkers en sleepwaens toenemend in veilige gebiede sal arriveer, kan sulke voertuie wat nie in besit van hul eienaars bly nie ook by versamelpunte gestoor word.

Namate brandstof skaarser word sal al hoe meer voertuie beskikbaar raak en al meer persone hul privaat voertuie ook by sulke fasiliteite wil berg vir veilige bewaring. Die rekordhouding hiervan is uiters belangrik. Die eerste besonderhede wat verkry moet word, en verkieslik waarvan voertuie op aparte plekke gestoor moet word, is welke hierdie voertuie in privaat besit bly en of dit aanwendbaar is in die Suidlander Noodplan.

Deeglike rekordhouding is hiervoor nodig met skriftelike rekord wat aan eienaars wat voertuie in privaat besit by sulke fasiliteite agterlaat gegee moet word as bewys. Voertuie wat beskikbaar sal bly vir noodplan aanwending is tipies die volgende:

  • Vragmotors wat afgekeer is tydens ontvang.
  • Vragmotors en voertuie wat agtergelaat is tydens vlugsituasies en saamgeneem is deur vlugtelinge.
  • Voertuie wat vrywillig ingedien is en beskikbaar gemaak word vir aanwending.
  • Alle ander voertuie wat nie in privaat besit bly van persone in die sektor nie.
  • Vlugtelinge wat met wa-eenhede (trekkers) by sektore aankom.

Namate brandstof meer skaars raak en minder voertuie aangewend kan word sal sulke bergingsgeriewe vir voertuie toenemend groei. Stoor en Beheer moet, soos met ander afdelings, inventarisse hiervan aan HK deurgee, maar dit is nie nodig om volledige lyste van voertuie op te trek nie. Hierdie inventarisse kan opsommend aandui hoeveel van elke soort (motors, bakkies, trekkers, vragmotors, sleepwaens) beskikbaar is vir aanwending en hoeveel in privaat besit vir berging ingedien is.

Afdeling Stoor en beheer moet alles moontlik doen om hierdie voertuie te beskerm teen elemente en om stoorfasiliteite so te bestuur om skade, verval en agteruitgang van voertuie te beperk. Meganiese gereedmaking vir langtermyn stoor (moth ball) aksies kan ook op so ‘n vloot toegepas word.

Neem ook kennis watter voertuie in aanmerking geneem kan word om vir onderdele uitmekaar gehaal te word wanneer voertuie wat wel diensbaar is herstel moet word. Sulke voertuie sal tipies voertuie wees wat beskadig is, onklaar geraak het of in ongelukke was.

Hou ook in gedagte dat brandstofbeskikbaarheid in die toekoms mag toeneem en dat brandstof selfs verskeie tye meer of minder beskikbaar kan word. Dit sal veroorsaak dat daar op sekere tye groot getalle voertuie aangewend kan word en dan op ander tye kan voertuie in groot getalle weer gestoor sal moet word.

Skielike toenames in die beskikbaarheid van brandstof kan weens verskeie redes voorkom wat nie hier bespreek sal word nie.