Landbou

Die derde sub-departement onder Logistieke bestuur na anargie uitbreek is Landbou. Onder Landbou is daar twee afdelings genaamd Boereskakeling en Beplanning. Ons bespreek nou die afdeling Boereskakeling onder hierdie sub-departement Landbou.

Boereskakeling is van kardinale belang in ‘n tyd van anargie aangesien kommunikasievlakke, tegnologie en middele uiters skaars sal wees in sulke omstandighede. In anargietoestande sal bykans alle kommunikasie aangewend word vir verdediging en meer lewenskritiese funksies op ‘n meer senior bestuursvlak.

Grondvlak kommunikasie soos die wat geskied tussen landbouers en ‘n sentrale beheersentrum in elke streek sal grootliks met fisiese skakeling deur middel van vergaderings in die sektor plaasvind. Aangesien daar ‘n baie sterk werksverhouding en uitruil van produkte gaan plaasvind tussen die landbouers in elke sektor asook die vlugtelinge wat daardie sektor huisves, moet ons spesiale strukture oprig om dit te fasiliteer.

Dit is belangrik om so vroeg as moontlik in die sektoroprigting reeds te bepaal wie in hierdie posisie aangewend kan word. Identifiseer vroeg reeds persone wat wel bekend en op goeie voet is met boere in u sektor. So ‘n persoon het die voordeel dat daar reeds ‘n verhouding bestaan tussen hom en die boere. Hierdie persoon kan dan nou reeds inligting begin deurgee aan boere met spesifieke fokus op die tekorte wat gaan ontstaan indien ‘n ineenstorting van stabiliteit en, daarmee gepaardgaande, infrastruktuur en hulpmiddele plaasvind.

Na anargie uitbreek sal hierdie afdeling Boereskakeling verantwoordelik wees om vanaf verskeie ander departemente die volgende inligting in te win en dan deur middel van vergaderings gereeld hierdie inligting met die boeregemeenskap in u sektor te deel.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat sektorbevelvoerders en, veral die Landbou afdeling van Logistieke strukture, aktief begin om hierdie landbouskakeling na sektore dieper in die veilige gebied uit te brei. Sekere funksies van sektorbevel reik verder na die agterlinies as die agterste grens van u sektor.

Namate u strukture uitbrei, kan u meer personeel aanwend om na sektore in die agterkant van die veilige gebied skakeling te begin oprig. In anargietye sal sektore dieper in die veilige gebied outomaties aan u toegedeel word om daar ook skakeling te bewerkstellig. Informasie wat vanaf verskillende departemente ingewin word, sluit die volgende in:

Vanaf vordering:

  • Watse vee getalle is ingevorder wat nie reeds in besit van boere is nie en wat op plase uitgeplaas moet word.
  • Watse graan ingevorder is en in bestaande silos op plase gestoor kan word.
  • Watse sade, kunsmis, brandstof, ander tegniese toerusting, gifstowwe, arbeid (in terme van vlugtelinge wat aangewend kan word) ens. raak beskikbaar wat aangewend kan word deur boere in voedselproduksie.
  • Skakel met departement Ontvangs om te verneem wat die verwagte vlugtelingtalle is wat op plase gehuisves moet word.
  • Skakeling met department Tegniese dienste om te verneem wat die beskikbaarheid en projesies van beskikbaarheid is in terme van watervoorsiening, kragvoorsiening, en vervoer wat aan boere aangebied kan word.
  • Skakeling met HK om op hoogte te kom van strategiese beplanning waarvan inligting na boere afgewentel moet word.

Die bogenoemde is voorbeelde van hoe afdeling Boereskakeling met verskeie departemente kommunikeer om sodoende in vergaderings met die boeregemeenskap inligting met hulle te deel oor beplanning, dienste, beskikbaarheid van hulpmiddele en die behoeftes wat ontstaan om plase aan te wend vir die verspreiding van weerbare groepe op die grenslyn sektore, asook vlugtelinge (vrouens, kinders en bejaardes) in dieper sektore.

Verder word daar nou in hierdie werksessies met boere besprekings gehou rakende die behoeftes wat daar ontstaan op plase en die tekortkominge om produksie te lewer van verskeie lewensmiddele soos vee, graan, en varsprodukte. Hier kan uitdagings bespreek word rakende tekorte aan krag, water (veral dele waar pypleidings of kanale vir watervoorsiening gebruik word).

Hierdie besprekings word dan teruggeneem na bevelstrukture in elke sektor en elke onderwerp van bespreking word deur afdeling Boereskakeling met verskeie hoofde van sub-departemente regoor die hele bestuurstruktuur bespreek.

Die afdeling Boereskakeling dien dus as die mondstuk van bestuurstrukture aan die boeregemeenskap, maar ook as die mondstuk van die boeregemeenskap aan die bestuurstruktuur in die sektor.

Die verdere funksie van Boereskakeling is om in gereelde gesprek te kom met die tweede afdeling onder Landbou, genaamd Beplanning. Meer hieroor later.

Verder skakel afdeling Boereskakeling gereeld met dieselfde departement by HK wat bemoeid is met nasionale strategiese beplanning, die insameling van data op landbou, asook om te verneem oor uitruiling van beskikbare middele wat aangewend kan word in voedselproduksie op plase.

Dieselfde geskied hier soos met ander departemente dat tekorte in ander sektore, asook die beskikbaarheid van items in sulke sektore, deur Boereskakeling geidentifiseer word en na nasionale HK’s deurgegee word. Die nasionale HK’s kan dan nasionale vermoëns bepaal en sulke behoeftes en beskikbare items oor sektorgrense uitruil en koördineer. Die fokus van departement Boereskakeling bly dus konstante kommunikasie tussen hierdie verskeie strukture.

Sien die aangehegte organogram.