Krag

Alhoewel die verwagting is dat kragnetwerke kortliks na anargie uitbreek in duie sal stort, is dit ook so dat daar sekere dele van die land is waar sommige krag steeds opgewek kan word. Verskeie natuurlike kragbronne soos windkrag, sonkrag en hidro-kragopwekking sal tot ‘n mindere mate in sekere plekke beskikbaar wees.

Om hierdie stelsels te laat funksioneer terwyl meeste ander opwekkingseenhede staak, is ‘n baie komplekse taak waarvoor honderde kundiges nodig sal wees. Hierdie tipe van bestuur van kragstelsel vind op ‘n groter skaal regoor die hele veilige gebied plaas en word sentraal beheer deur kundiges.

Terselfdertyd vind die bestuur van krag op ‘n kleiner skaal meer primitief in sektore plaas of selfs nog kleiner in kampe of plaasopstalle. Daar is dus twee parallelle funksies vir kragbestuur wat gelyktydig plaasvind: Die groter nasionale bestuur van grootskaalse opwekking asook die kleiner lokale bestuur van krag.

Die plaaslike kragvoorsieningsbeplanning en bestuursfunksies wat lokaal in kampe, plase, of ander fasiliteite opgerig en hanteer moet word sluit die volgende in:

Kragopwekkers

Die gebruik van ‘n gemeenskaplike kragopwekker om beligting en ander noodsaaklike kragverbruikersbehoeftes aan te spreek. In sulke gevalle neem ‘n persoon verantwoordelikheid en word aangestel om kragvoorsiening vir ‘n groep te bestuur.

Hier is dit belangrik om te bepaal wat die brandstofverbruik van kragopwekking is en hoeveel ure per dag hierdie opwekking in diens sal wees om aan behoeftes te voorsien. Terselfdertyd moet die verantwoordelike persoon bereken wat die beskikbaarheid van brandstof is en wat die reserwes is wat geallokeer kan word aan kragvoorsiening.

Die brandstofverbruik word dus bereken per uur lopende tyd van ‘n kragopwekker en berekeninge kan gemaak word om te bepaal hoe lank kragvoorsiening op hierdie metode beskikbaar sal wees. Daarna kan tye van gebruik aangepas word. Bring ook hier in berekening wanneer alternatiewe opwekkingsmetodes beskikbaar kan raak om te bepaal hoe lank reserwes vir die groep sal hou om krag mee op te wek.

Die gebruik van sonpanele, batterye en inverters

Aangesien hierdie metode van kragvoorsiening vir ‘n groep meer volhoubaar is en nie afhanklik van brandstofverbruik nie, kan krag vir langer tye per dag beskikbaar wees. Probeer so vinnig as moontlik om kragopwekking wat aan fossielbrandstowwe afhanklik is met sonkragopwekking te vervang.

Metodes kan nou bepaal word hoe om vir ‘n groep krag beskikbaar te stel vir noodsaaklike gebruike en/of krag op ‘n sentrale punt vir hierdie gebruike beskikbaar gestel gaan word. Indien sonkrag by elke blyplek aan vlugtelinge voorsien kan word moet daar in gedagte gehou word dat hoë verliese oor langer afstande voorkom by lae volt kraglyne. Dit is belangrik om kundige persone in beheer van kragvoorsiening hier aan te wend om toe te sien dat krag op die mees effektiefste wyse aan vlugtelinge of personeel voorsien word.

Noodsaaklike verbruike van krag in tye van anargie sal die volgende insluit en noodsaak persone in beheer van kragvoorsiening om hierdie noodsaaklike verbruike voorkeur te gee bo verbruike van meer siviele en persoonlike aard.

 • Die laai van batterye vir kommunikasiedoeleindes.
 • Direkte kragvoorsiening aan radios vir kommunikasiedoeleindes.
 • Kragvoorsiening aan herhalers.
 • Kragvoorsiening vir beligting by VBS of HK fasiliteite.
 • Kragvoorsiening vir die laai van selfone wat vir bestuursfunksies gebruik word.
 • Kragvoorsiening aan WiFi herhaler eenhede.
 • Kragvoorsiening aan skootrekenaars en drukkers.
 • Ander bestuursfunksies.
 • Hersteldienste
 • Noodsaaklike vervaardiging.
 • Mediese dienste.

 

Minder belangrike gebruike behoort sekondêr aangespreek te word en sluit die volgende in:

 • Beligting by privaat wooneenhede.
 • Sosiale aktiwiteite soos musiek.
 • Elektroniese toerusting vir privaat gebruik.
 • Voedsel voorbereiding.
 • Ens.

Groepe kan op groeps, streeks, of provinsiale vlak reeds nou al aanstellings doen vir hoofde van kragvoorsiening en bymekaarkom om beplanning in hierdie verband te doen. Doen berekeninge in u groepe om te bepaal hoe daar op gemeenskaplike wyse voorbereiding gemaak kan word vir kragvoorsiening in julle veilige gebiede.

Hier kan lede bydrae om brandstofvoorrade op te bou wat vir gemeenskaplike kragvoorsiening aangewend kan word. Lede kan ook bydraes maak om gemeenskaplike sonkragstelsels saam te stel vir die voorsiening van krag aan ‘n groep.  Daar kan ook deur hierdie aanstellings vir afdeling Kragvoorsiening met logistieke hoofde saamgewerk word om te bepaal waste kragvoorsieningsvermoë daar teenwoordig mag wees in veilige gebiede.

Hierdie kragvoorsieningsinfrastruktuur kan moontlik tydens anargie verskuif word vir die aanwending van kragvoorsiening in ‘n veilige gebied.

Grootskaalse kragvoorsiening

Die volgende vlak waarop kragvoorsiening op groter skaal bestuur moet word word op nasionale vlak regoor die totale veilige gebied bestuur. Vanaf verskillende sektore moet kundiges op die vlak van kragvoorsiening en, veral kundiges op die Eskom kragnetwerk, dadelik gelys en aan HK deurgegee word.

Hierdie persone sal deel vorm van ‘n werkspan regoor die veilige gebied wat sal begin deur beplanning rondom die kragvoorsieningsnetwerk in daardie veilige gebied. Hierdie groep van kundiges sal daarin poog om kragopwekking d.m.v bestaande sonplase, windterbunes en hidroëlektriese aanlegte so te bestuur dat sekere strategiese gebiede van krag voorsien sal kan word.

Hierdie is ‘n baie komplekse taak waarmee net sukses bereik sal kan word indien die nodige kundiges effektief op strategiese beplanning aangewend kan word. Verder sal dit vereis dat kundiges op sektorvlak praktiese riglyne sal moet ontvang en opdragte sal moet uitvoer rakende aanpassings wat op grondvlak met kragvoorsiening op sekere punte gemaak sal moet word.

‘n Voorbeeld hiervan sluit die volgende in:

Waar kragvoorsiening vanaf ‘n sekere sonplaas met ‘n beperkte hoeveelheid aan ‘n klein dorpie beskikbaar word sal daardie eenhede in megawatt asook die tye van beskikbaarheid aan kundiges in daardie dorpie deurgegee word. Die kundiges verantwoordelik vir die bestuur van kragvoorsiening sal dan getaak word om te bepaal wat die nodigste dienste in die dorp is wat van krag voorsien moet word.

Hierdie dienste sal moontlik die volgende insluit:

 • Kragvoorsiening aan rioleringsaanlegte vir die dorpie.
 • Kragvoorsiening vir watersuiweringsaanlegte of waterpompgeriewe vir die dorpie.
 • Kragvoorsiening aan mediese fasiliteite in die dorp.
 • Kragvoorsiening vir HK en bestuursfasiliteite in die dorp.
 • Kragvoorsiening aan verkoelings- en voedselverwerkingsfasiliteite in die dorp.
 • Kragvoorsiening aan spesifieke besproeiingsaanlegte waar grootskaalse oeste bedreig word.
 • Kragvoorsiening aan kommunikasiemiddele.

Soos u kan sien sal dit ‘n enorme taak wees om ‘n klein hoeveelheid elektrisiteit vinnig so te bestuur dat alle onnodige verbruik vanaf die voorsieningsnetwerk in daardie area verwyder word.

Rig hierdie departement op deur u nodige kundiges baie vinnig, na ‘n ontvangsproses begin is, in verbinding te laat tree met kundiges op nasionale vlak en rig kommunikasiemiddele op vir hierdie persone om deeglike kommunikasie met mekaar te hê en te behou.