paardePs. 50:14-15 “Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.”

Die volgende skrywe vanaf Flip Swanepoel is ‘n mooi uiteensetting van die rigting waarin die Suidlander inisiatief beweeg. Ons strewe om welbehaaglik voor die Vader te leef, was nog altyd die middelpunt van ons bestaan. Ons doen ‘n beroep op elke Suidlander om die geloftes van ons voorouers met erns te hou.

Bestuur

Paardekraal is die Geloftefeesterrein in Krugersdorp waar die Gelofte wat teenoor ons hemelse Vader afgelê is, die oorwinning oor Brittanje tydens die Eerste Vryheidsoorlog verseker het. Hierdie Gelofte is in Graniet gegraveer in ‘n muur op die terrein en lees as volg:

paardekraal gelofte

Het u geweet dat as dit nie vir die Paardekraal Gelofte van 1880 was nie, sou ons heel waarskynlik nie eers geweet het van Geloftedag nie en sou die landswye Geloftefeesterreine nie eers bestaan het nie.

Geloftedag, soos ons dit vandag ken, het nie voor 1879 bestaan nie. Net die kerk in Natal het Geloftedag amptelik herdenk, en eers vanaf ongeveer 1865. Buiten enkele gesinne het die Voortrekkers van Natal nie die Bloedrivier Gelofte herdenk nie. Hul Republiek is 4 jaar na die Slag van Bloedrivier deur Brittanje geannekseer en het meeste Natalse Voortrekkers na Transvaal en die Vrystaat verhuis.

Gedurende 1877 het Brittanje ook die ZAR geannekseer en het die OVS ook in gedrang gekom. Tydens die pogings om hul Republieke terug te kry het die burgers van die ZAR te Paardekraal bovermelde Gelofte afgelê waarna die Eerste Vryheidsoorlog begin het.

Die Paardekraal Gelofte bepaal dat indien hulle hul land terug sou kry uit die Hand van ons hemelse Vader, hulle as volk jaarliks te Paardekraal byeen sou kom om die Gelofte van Bloedrivier dáár te herdenk. Ook hierdie gelofte is deur ons hemelse Vader toegestaan en het die burgers van die ZAR en die OVS die Eerste Vryheidsoorlog, wat geduur het vanaf 16 Des.1880 tot en met 27 Feb.1881 gewen.

Hulle het toe volgens ooreenkoms as volk daardie jaar (1881) te Paardekraal byeen gekom om die geloftes te betaal soos beloof. Die 1882 Staatsherdenking is egter afgestel weens ‘n pokke epidemie, maar die ZAR regering het die burgers aangesê om die gelofte tuis te herdenk. Tydens die 1883 hedenking het die ZAR regering weens ekonomiese redes die jaarliks herdenking eensydig verander na ‘n 5 jaarlikse herdenking en die burgers aangesê om die tussenin jare die geloftes tuis te herdenk. Dit het aanleiding gegee tot die ontstaan van geloftefeesterreine oor die lengte en breedte van ons land. Jammerlik word die Paardekraal Gelofte vandag nie erken of herdenk nie en weet weinig volksgenote van die bestaan daarvan.

Die gevolg van die eensydige wysiging van die Gelofte was dat die burgers van die ZAR en OVS die Anglo-Boereoorlog verloor het met verdoemende gevolge vir die meer as 30 000 kinders en vroue wat in die Britse moordkampe (konsentrasiekampe), wreedaardig gesterf het. Mens verander nie ‘n Gelofte van die Almagtige nie!!!

Waarom ‘n Staatsherdenking?

Andries Pretorius is as amptelike bevelvoerder deur die Voortrekker Volksraad aangestel. Hy het in hierdie hoedanigheid in ‘n verslag aan die Volksraad die verloop van gebeure tydens die strafekspedisie aan hulle bekend gemaak waarin hy die aflegging van die Gelofte vermeld het. Dit het toe die verantwoordelikheid van die Voortrekker Volksraad geword om die bepalings van die 1838 Gelofte na te kom, maar hulle het hul Statutêre plig versuim.

Toe Brittanje die ZAR gedurende 1877 geannekseer het, het die ZAR regering verskeie deputasies na Pretoria, Kaapstad en selfs Londen onderneem ten einde hul onafhanklikheid terug te kry. Hierdie aksies het egter niks opgelewer nie, en het die destydse waarnemende Staatspresident – Paul Kruger, bemerk dat die wanbetaling van die Gelofte van Bloedrivier, waarskynlik die oorsaak van die anneksasie van die ZAR was, asook die rede waarom Brittanje die Republiek Natal geannekseer het, slegs 4 jaar na die oorwinning by Bloedrivier (Lees Deut.23:21-23 en Pred.5:3-5).

Vir 40 jaar het die Natalse Voortrekkers nie die Gelofte herdenk nie. Die eerste herdenking het plaasgevind na afloop van die ZAR volksvergadering te Wonderfontein, 13-16 Des. 1879. By hierdie geleentheid het hulle ook die Broederskap ooreenkoms/eed, wat algemeen as die Gelofte van Paardekraal beskou word, afgelê. Jammerlik word die bovermelde Paardekraal Gelofte nie eers deur die Paardekraal Feeskommisie eerbiedig nie.

Die 2de herdenking van die Gelofte van Bloedrivier het plaasgevind op 16  Des 1880. Op 13 Des 1880 het die burgers van die ZAR onder leiding van Paul Kruger die werklike Gelofte van Paardekraal afgelê, waarin hul Beloof het dat: Indien die HERE hul land aan hulle terug sou gee, hulle as Volk elke jaar by Paardekraal byeen sou kom om die Gelofte te betaal.

Die geskiedenis is alombekend, nl. dat hulle op 27 Feb. 1881 die oorwinning oor Brittanje te Majuba behaal het (11 weke na die 2de herdenking van die Gelofte van Bloedrivier in 42 jaar).

U weet seker dat die Eerste Vryheidsoorlog op 16 Des 1880 uitgebreek het. Merkwaardig! Twee oorloë, beide gekoppel aan 16 Desember. Beide is voorafgegaan met ‘n voorwaardelike Gelofte. Beide Geloftes is aanvaar deur die Almagtige God van hemel en aarde. Hallelujah !!!

Waarom Paardekraal?

 Die antwoord op die vraag waarom die Paardekraal Gelofte van uiterste belang is, is:

  • dat die Paardekraal Gelofte die oorwinning oor Brittanje moontlik gemaak het,
  • dat die Paardekraal Gelofte direk daarvoor verantwoordelik is dat die Bloedrivier Gelofte statutêr herdenk is
  • dat die landswyd herdenkings toe te skryf is aan die pokke epidemie en die eensydige verandering van die jaarlikse byeenkoms na ‘n 5 jaarlikse byeenkoms.

Dit dien beklemtoon te word dat die landswye herdenkings van die Slag van Bloedrivier ‘n uitvloeisel is van die ZAR se opdrag om die Bloedrivier Gelofte gedurende die tussenin jare te herdenk waar die burgers hul bevind en dat dit die grondslag is vir die bestaan van die hedendaagse Geloftefeesterreine.

Net soos wat die Almagtige God van hemel en aarde se aanvaarding van die Gelofte van Bloedrivier van 1838 die oorwinning oor die Zoeloes bewerk het, het Hy d.m.v. die Gelofte van Paardekraal die oorwinning oor die Britte bewerk.

In terme van ons hemelse Vader se voorskrifte m.b.t. die aflegging van geloftes, is ons as volk verplig om ons geloftes te betaal. Dit doen ons m.b.t. die Gelofte van Bloedrivier, maar ons versuim ons plig m.b.t. die Gelofte van Paardekraal. Daardeur beroof ons ons hemelse Vader van die eer wat Hom toekom.

Ps. 50:14-15

Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Volgens Deut. 23:21-23 en Prediker 5:3-5 is dit ‘n sonde as mens nie jou geloftes betaal nie, en sal die Allerhoogste dit van ons eis en die werke van ons hande verwoes totdat ons ons plig teenoor Hom nakom.

Wat staan ons te doen?

  1. Dit is elke Geloftepligtige se plig om naas die herdenking van die gebeure van 1838 te Bloedrivier, ook erkenning te verleen aan die gebeure wat in 1880/81 vanaf Paardekraal tot Majuba plaasgevind het. Indien nie, beroof ons ons hemelse Vader van die eer wat Hom toekom.
  2. Dit is egter nie moontlik vir die hele volk om eensklaps na Paardekraal te gaan nie, maar ons kan afgevaardigdes van elke Feesgemeenskap en Gemeente taak om hul onderskeie gemeenskappe te Paardekraal te verteenwoordig en sodoende die nodige erkenning aan ons hemelse Vader te gee vir die aanvaarding van die Paardekraal Gelofte.
  3. Die afgevaardigdes moet ook voorsien word van ‘n oorkonde/groeteboodskap wat aan die Paardekraal volksbyeenkoms voorgedra word. Hulle moet ook ‘n klip saamneem om ‘n nuwe klipstapel op te rig as getuie tussen ons en ons hemelse Vader sodat ons kinders ons kan vra wat die klipstapel beteken soos voorgeskryf in Josua 4:5-6 “… en Josua het vir hulle gesê: Trek uit voor die ark van die HERE julle God tot binne-in die Jordaan, en tel vir julle ‘n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit ‘n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê: Wat beteken hierdie klippe vir julle?”Jos 4:19-24  “En die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laer opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jérigo. 20  En daardie twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. 21  En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: Wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê: Wat beteken hierdie klippe? 22  dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê: Op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, 23  deurdat die HERE julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die HERE julle God gedoen het met die Skelfsee wat Hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het; 24  dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die HERE sterk is, sodat julle die HERE julle God altyd mag vrees.”
  4. Daarbenewens moet die onderskeie geloftefeeskomitees, sprekers en leraars, landswyd d.m.v. geskiedkundige vertellings die feesgangers hieroor inlig en die feesgangers ook aan die Gelofte van Paardekraal bind.

Samevattend

In terme van hierdie geskiedkundige oorsig, ons Bybelse verpligting teenoor ons hemelse Vader en die haaglike toestand waarin ons as volk ons bevind, kan die dringendheid hiervan nie oorbeklemtoon word nie en doen ek op sterkte van die geskiedenis en die Bybelse opdragte, ‘n oproep tot elke volksgenoot om aan ons hemelse Vader die eer te gee wat Hom toekom – Ps.50:14-15.

‘n Stel van 2 dvd’s waarop ou flieks wat die geskiedenis vertel sedert die aankoms van Jan van Riebeeck, die Gelofte wat hy afgelê het op 6 April 1654, die uitbreiding aan die Kaap en Oosgrens, die 1820 Settelaars, die opkoms van die Zulu leër onder Tjaka, die Groot Trek, Piet Retief se grondkoop en Zulu-moord op hulle en die niksvermoedende vroue en kindertjies by Bloukrans en Weenen, die Slag van Bloedrivier, die outentieke Gelofte van Bloedrivier uit die koerant van 6 maande na dié veldslag, die Paardekraal Gelofte, asook besoeke aan die geskiedkundige terreine nl. Bloedrivier, Dingaanstat, Geloftekerk

[Pietermaritzburg], Vegkop en Paardekraal, is opgeneem en beskikbaar teen R100.

Kontak my gerus by 082 455 4303 of flip.swanepoel@gmail.com

Groete, Flip