Dit gebeur gereeld dat die Vader met ons vanuit Sy Woord praat op sulke eenvoudige wyse dat dit amper as ‘too good to be true’ lyk. Miskien moet ons ons geloof ‘n bietjie meer as ‘n lewenswerklikheid begin sien. Miskien moet ons daardie stappie neem en net glo dat ons in werklikheid met Hom in gesprek is en dat ons daaglikse lewe werklik in daardie gesprek bespreek word.

Ons dink, beplan, en werk daagliks aan voorbereiding en planne rakende die komende anargie. As ons opreg van hart is sal dit dan nie juis dieselfde onderwerpe wees wat op die Vader se hart druk nie.

Kom ons lees met nuwe oё die volgende deel en kies om te glo dat dit regtig na ons omstandighede verwys. Kom ons wys aan die wȇreld, soos hierdie Skrif noem, dat daar gevlug gaan word. Kom ons vertel die wȇreld dat dit wat ons verwag nie ver in die toekoms lȇ nie, presies soos die laaste vers sȇ, maar dat die Vader spoedig Sy woede sal loslaat.

Esegiёl 12:2-6: “Mensekind, jy woon onder mense van die wederstrewige huis, wat oë het om te sien, maar nie sien nie; ore het om te hoor, maar nie hoor nie, want hulle is ’n wederstrewige huis. Maar jy, mensekind, maak vir jou toebereidsels om in ballingskap te gaan, en gaan oordag in ballingskap voor hulle oë; vertrek soos ’n balling voor hulle oë, van jou woonplek af na ’n ander plek toe — miskien sal hulle dit sien, want hulle is ’n wederstrewige huis. En jy moet jou goed oordag uitbring voor hulle oë soos die goed wat vir ’n ballingskap nodig is; maar self moet jy in die aand uitgaan voor hulle oë soos die wat in ballingskap uitgaan. Breek vir jou ’n gat in die muur voor hulle oë, en bring dit daardeur uit. Voor hulle oë moet jy dit op die skouer dra, in die pikdonker moet jy dit uitbring; jou aangesig moet jy bedek, sodat jy die land nie sien nie; want Ek maak jou tot ’n sinnebeeld vir die huis van Israel.

Esegiёl 12:19-20: “En jy moet aan die mense van die land sê: So spreek die Here HERE aangaande die inwoners van Jerusalem, in die land Israel: Hulle sal hul brood met kommer eet en hul water in stomme smart drink, sodat hulle land, van sy volheid beroof, woes sal lê vanweë die geweldpleging van almal wat daarin woon. En die stede wat bewoon is, sal woes word, en die land sal ’n wildernis wees; en julle sal weet dat Ek die HERE is.”

Esegiёl 12:27-28: “Mensekind, kyk, die huis van Israel sê: Die gesig wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is. Daarom, sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Geeneen van my woorde sal meer uitgestel word nie; wat Ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek die Here HERE.”