Die profete se waarskuwings.

Ons sien deesdae hoe ‘intellektuele’ blankes uiters bekommerd is oor die toekoms van Suid Afrika. Baie van hulle gee nou dieselfde waarskuwing wat Suidlanders al vir meer as ‘n dekade gee. Waarom is dit dat die Suidlanders so vroeg die waarskuwing begin bring het? Wel daardie antwoord is eintlik ‘n baie lang antwoord en ons gaan met hierdie reeks, dit gedeeltelik probeer beantwoord.

Eerste die kort antwoord:

Psalm 146:1-5

HALLELUJA! Loof die HERE, o my siel! Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God…

Dan die langer antwoord:

Om te weet wat vorentoe gaan gebeur, moet ons probeer bepaal wat die Vader wil doen. Om te weet wat die Vader wil doen, moet ons Sy Woord ken. (Jesaja 55:11) Deur Sy woord het Hy gesê dat Hy niks doen voordat Hy dit nie eers deur Sy profete openbaar nie. (Amos 3:7 & Numeri 12:6) ‘n Profeet word herken aan die uitkoms van sy gesigte. (Deut 18:22)

Jeremia

Jeremia het omtrent ‘n halfeeu lank as profeet opgetree. Dit was gedurende die moeilike tyd toe Babel ‘n ernstige bedreiging vir Juda ingehou het. (586 BC.)

Jeremia het veral die mense se oppervlakkige godsdiens en hul vormgodsdiens aangespreek, en hulle tot bekering geroep.  Dit het hom baie onpopulêr gemaak by die regerings van sy tyd en by die vals profete wat opgemaakte boodskappe van vrede en voorspoed gebring het. Die volk het hulself nie bekeer nie, en het met hulle afgodsdienste aangehou en het verkies om eerder vals profete se leuens aan te hang.

Jesus sê in Lukas 4:24 “… Voorwaar Ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie.”

Jeremia het vele gesigte gehad wat uitgekom het en sy kredietwaardigheid as ‘n profeet gestaaf het.

Die vals profete

Jeremia 5:30-31 ’n Ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur: die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit, en my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan?

Soos ‘n koor het al die kerke en “voorspellers” in die 90’s vir ons vertel van ’n voorspoedige toekoms in SA. Terwyl dit vandag vir hulle moeiliker is, is baie van die groot hoofstroom kerke en media steeds besig om ‘vrede en voorspoed’ te preek in plaas daarvan om te waarsku.

So was Jeremia se een ondervinding met ‘n valse profeet genaamd Gananja:

Jeremia 28:1-9

In daardie tyd, in die vyfde maand van die vierde regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, dit was dus in die eerste deel van sy regering, het die profeet Gananja seun van Assur uit Gibeon vir my in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Here gesê: “So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Ek sal die juk wat die koning van Babel julle oplê, verbreek. Oor twee jaar sal Ek al die voorwerpe uit my tempel, wat koning Nebukadnesar van Babel uit hierdie plek uit na Babel toe gevat het, hierheen laat terugbring. Ek sal ook vir koning Jojagin van Juda, seun van Jojakim, en al die ballinge van Juda wat deur Nebukadnesar na Babel toe gevat is, na hierdie plek toe terugbring, sê die Here, want Ek sal die juk wat Babel se koning julle oplê, verbreek.” Toe antwoord die profeet Jeremia die profeet Gananja in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk wat in die huis van die Here gestaan het.

Die profeet Jeremia het gesê: “Ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen. Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het en die voorwerpe uit die huis van die Here en al die ballinge na hierdie plek toe terugbring uit Babel.

Maar luister tog na wat ek nou gaan sê sodat jy en die hele volk dit kan hoor. Die profete uit die dae voor jou en my het lankal vir baie lande en oor groot koninkryke oorlog en rampe en peste aangekondig. Maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net aanvaar as profeet wat werklik deur die Here gestuur is, wanneer so ‘n profeet se woord uitkom.”

Hoeveel ‘voorspellers’ se positiewe woorde het die toets van tyd deurstaan? Ons moet baie versigtig wees vir vals profete. Jeremia het alleenlik die Vader se wil gespreek en nie wat mense wou hoor nie.

In die res van die hoofstuk (10 – 17) sien ons dat Gananja nie daaraan gehoor wou gee nie. Jeremia maak dit daarna duidelik dat dit die Vader is wat hierdie krisis oor Israel bring en dat, terwyl Gananja profeteer dat die Vader die houtjuk van Israel sal afbreek, sê Jeremia dat Hy vir hulle ‘n ysterjuk sal gee. Soos deur Jeremia voorspel, sterf Gananja 7 maande later as gevolg van sy misleidende woorde.

Jeremia sê God het daardie ramp oor Israel gebring a.g.v. hoe hulle gehandel het. Hoe vergelyk ons?

Isreal (626 BC – 587 BC)

  • Jeremia 2:8-9 Die priesters het nie gevra: “Waar is die Here?” nie, dié wat my wil moes bekend maak, het My nie erken nie. Die regeerders het hulle teen My verset, die profete het in die naam van Baäl opgetree en gode gedien wat nie kan help nie. Daarom kla Ek jou weer aan, sê die Here, en ook jou nakomelinge kla Ek aan.

Ons mense

  • Jeremia 2:4-5 So sê die Here: Waarin het Ek gefaal dat julle voorvaders van My af weggedraai het, dat hulle nikswerd afgode gedien het en so self niks geword het?
  • Jeremia 2:25 Moenie jou skoene stukkend loop agter die afgode aan nie, jou keel laat droog word van die dors nie! Maar jy sê: “Ek sal nie daarmee ophou nie! Ek het die vreemde gode lief, ek wil hulle dien.”

Dit is baie jammer maar wie sou stry dat die volgende skrif nie op ons volk van toepassing is nie:

Jeremia 9:4-9

Wees selfs vir ‘n vriend op jou hoede, moenie eens ‘n broer vertrou nie. Elke broer is ‘n onderkruiper en elke vriend ‘n kwaadsteker. Hulle bedrieg mekaar, hulle praat nooit die waarheid nie, hulle is gewoond om te lieg, hulle kan nie ophou sonde doen nie. Verdrukking volg op verdrukking, bedrog op bedrog, hulle weier om My te erken, sê die Here. Daarom, so sê die Here die Almagtige, sal Ek hulle deur die smeltkroes laat gaan. Hoe kan Ek anders maak met my volk? Hulle tong is ‘n dodelike pyl, dit lieg en bedrieg. Hulle praat met mekaar asof niks verkeerd is nie, maar in hulle binneste beplan hulle mekaar se ondergang. Sou Ek nie hieroor rekenskap van hulle eis nie? sê die Here. Sou Ek My nie wreek op so ‘n nasie nie?

Maar daar is hoop!

Dit is baie belangrik om ook daarop op te let dat Jeremia ‘n boodskap van herstel bring vir dié wat gaan oorbly. Hy sê dat die Vader beloof om hulle te herstel nadat Hy hulle gestraf het, want dan sal hul gehoorsaam raak aan Hom.

Dié wat Sy verordeninge hou, sal bewaar word in die moeilike tye. (Veral Esegiël bring hierdie boodskap van beskerming aan die wat, te midde van die res van die volk, aan die Vader getrou bly.)

Gaan lees asseblief Jeremia en vra die Gees se leiding om die lyn deur te trek na ons hedendaagse situasie. Die Vader is gister, vandag, more, tot in ewigheid, dieselfde en Sy Woord spreek tot ons, mag ons hoor.

Deur | 2017-03-13T09:39:00+00:00 12 Maart, 2017|Kategorieë: Geestelik|