Afrikaans

Ek/ons magtig u hiermee om my/ons rekening soos hierbo verskaf (of enige ander bank of tak soos ek dit mag verander)met die bedrag soos hierbo aangedui of enige ander bedrag soos ek/ons in die toekoms mag besluit te debiteer op diedag soos hierbo vervat en elke maand daarna. Hierdie bedrag is die totaal maandeliks verhaalbaar vir dienste en/of donasie aan Abrina (Suidlanders). Ek/ons gee hiermee magtiging aan u agente My Gate Communications (Pty) Ltd om my/ons rekening te debiteer namens Abrina (Suidlanders). Hierdie debietorder ooreenkoms mag gekanselleer word deur dertig dae skriftelike kennisgewing, maar ek/ons verstaan dat enige aftrekking vir dienste gelewer verskuldig sal wees. Ek/ons kom hiermee ooreen dat die partye betrokke by hierdie mandaat nie van enige magtigings of verantwoordelikhede mag sedeer of van afstand doen nie.

English

I/we hereby authorize you to debit my/our account with the above mentioned banking details (or any other bank or branch that I/we may change to) the sum as indicated above or any variable amount pertaining to this agreement, on the date and day of each month as indicated above. This sum being the amount for settlement of the monthly due in respect of services and/or donations to Abrina (Suidlanders). I/we hereby authorize your agent MyGate Communications (Pty) Ltd to debit my/our account on behalf of Abrina (Suidlanders). This debit order agreement may be cancelled by giving thirty days written notice but I/we understand that any amounts withdrawn while this agreement was in force is owing. I/we hereby agree that the party hereby authorized to debit my bank account may not cede or assign any of its rights and that I/we may not cede any of our obligations in terms of this debit order instruction to any third party without prior written consent of the authorized party.