Ons het nie eers wetenskaplike bewyse nodig om te sien dat diversiteit en vermenging ‘n gemeenskap verwoes nie, kyk net om jou rond. Daar is wel baie joernale wat hierdie stelling staaf.

Relevante Joernaal:

Gesondheid en Gedrag Risko’s van Minderjariges met ‘n Gemengde Ras Identiteit (Health and Behavior Risks of Adolescents with Mixed-Race Identity) gepubliseer in 2003 deur die Amerikaanse Joernaal vir Openbare Gesondheid (American Journal of Public Health) deur Dr. J. Richard Udry Dr. Rose Maria Li en MA Janet Hendrickson-Smith.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448064/

Die bogenoemde joernaal vergelyk data tussen gemengde rasse en eiesoortige rasse minderjariges wat deelgeneemhet in ‘n landswye  studie van Minderjarige gesondheid (grade 7 tot 12) in die VSA se “National Longitudinal Study of Adolescent Health”. 80 Skole was betrokke in die navorsing.

Hierdie jongmense se ontwikkeling was oor ‘n tydperk gemonitor. Die volgende aspekte is ondersoek:

  • Algemene gesondheid
  • Die gebruik van drank, dwelms, sigarette ens.
  • Selfmoordneigings
  • Seksuele gedrag
  • Algemene skoolgedrag soos bv. klasbywoning
  • Familie struktuur, 1 of 2 (of geen) ouers
  • Opvoedingsvlak van ouer/s

Die navorsingstuk het bevind dat minderjariges wat as gemengde ras identifiseer ‘n hoër gesondheids- en gedragsrisko loop as eiesoortige rasse van dieselfde ouderdomsgroep.

Results. Mixed-race adolescents showed higher risk when compared with single-race adolescents on general health questions, school experience, smoking and drinking, and other risk variables.

Conclusions. Adolescents who self-identify as more than 1 race are at higher health and behavior risks. The findings are compatible with interpreting the elevated risk of mixed race as associated with stress.

Waarom word diversiteit en vermenging op gemeenskappe afgeforseer as die duidelik identifiseerbare effek daarvan so negatief is? Daar kan geen ander afleiding gemaak word as dat daar ‘n motief agter hierdie geforseerde vermengingingsideologie is nie.  Diversiteit en vermenging word baie mooi geadverteer, maar die effek daarvan is vernietigend.

Lukas 6:43-44 “Want dit is nie ’n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie ’n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk ’n mens tog nie vye nie, en ’n mens sny ook nie druiwe van ’n doringbos nie.”